Påstand 2

Påstand 2

I dag er det ikke regler for hvor lenge et bud må stå, ut over kl. 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning. Noe som i enkelte tilfeller fører til opphetete budrunder med korte frister. Vi lurer på om det bør være regler for hvor lenge et bud skal stå, slik at det blir bedre tid til å snakke med alle potensielle budgivere, og selger får tid til å tenke seg om. Skriv gjerne litt om hvor lang fristen bør være, og hvorfor.

Points

Dette er en god idé fordi jeg tror det vil gjøre at prisen på boligen blir mer rett i henhold til det markedet er villig til å betale for det. Det kan bli alt for kort tidsfrist på et bud som gjør at de andre som er med i bud runden ikke rekker å tenke seg ordentlig om, før de evt. tar et valg om å by mer eller droppe ut. I tillegg tror jeg selgeren hadde satt pris på å ha mer tid på vert bud. I dag kan et bud stå i svært kort tid som fører til mer stress enn orden ved boligkjøp.

God ide å innføre tidsfrist. Bør være nok med 30 min. , for da bør megler ha fått informert både selger og andre budgivere , og disse har noe tid til å vurdere hva en gjør videre. Noe lengre frist kan medføre at budrunder går over altfor lang tid.

Fristen bør være på minimum 1 time. Det er en stor avgjørelse å ta, og ofte er budrunder i vår egen arbeidstid. Ikke alle har mulighet til å sitte pal på telefonen, men i løpet av en time skal de fleste legge fra seg arbeid og eventuelt komme fra noen minutter og ha telefonkontakt med en evnt medkjøper.

Bud med veldig kort frist kan være forvirrende og stressende for selger, en regel for hvor lenge et bud skal stå er en grei måte å gjøre prosessen enklere og mer oversiktlig. Slik kan man vurdere nøyere og slippe å gjøre svært viktige avgjørelser i løpet av minutter. En regel om budfrist fra 30-60 minutter bør kunne gjøre noe med det.

Regler er letter å forholde seg til og blir da likt for alle. En time bør budet ligge slik at man kan få tenkt seg litt om. Og eventuelt snakket, diskutere med ektefelle etc. Korte frister skaper uro og stress.

Det bør være minimum 1 times frist. De fleste er jo på jobb når budene kommer. Med litt lengre frist kan det være enklere for enkelte å få samsnakke seg med samboer/ektefelle etc, eller kontakte bank for å eventuelt diskutere lån.

Ikke bra med for korte tidsfrister. Ofte er en salgsprosess noe man gjør sammen med ektefelle, så man må kunne ha tid til å konferere med disse. Dette er ikke lett om det gis for korte frister.

Jeg synes godt det kan være regler for hvor lange frister det skal være. Det er fryktelig stressende situasjon, så det å få minst en time på å roe seg, tenke og evt. snakke sammen, hadde nok gagnet mange.

Å kreve lengre budfrister er naturlig. Korte frister på bud er for for de fleste en måte å stresse selger. De fleste som kjøper bolig gjør det for å bo der i lang tid. Å kreve lengre budfrster kan gi mer ro i prosessen.

Begrenser muligheter for både kjøper og selger. Det er ok å ha en første frist, men etter det bør de som er med i en budrunde ha gjort seg opp en mening om hvor langt de ønsker å gå osv. Hvis man også har sett på flere boliger og ønsker å prøve seg i en budrunde vil en frist på bud også begrense denne muligheten

Et bud bør ha en frist som innebærer at både selger og evt andre budgivere får tid til å vurdere og tenke seg om. Dette bør være minimum 30 min.

Har dere tenkt på hvor lang tid en budrunde kan ta hvis minimums budfrist skal være for eksempel en time ?

Veldig enig med Terje om klare regler om budrunder. Man må få tid til å tenke seg om. Det er lett å la seg rive med og til å legge inn bud man egentlig ikke bør i en sånn stressende situasjon.

Inntil en times frist kunne vært en ide for at

Korte tidsfrister gagner ingen.

For kjøper kan det være lettere å få kjøpt til en lavere pris ved hjelp av korte tidsfrister.

Det er opplagt en fordel for kjøper å ha tid til å tenke seg om når det er så store beløp som skal investeres. Det er også en fordel for selger å få kjøpere som faktisk er interessert i nettopp denne boligen og vil være en sikrere betaler.

En time virker akkurat passe

Enig med Jonas. Når det er såpass store beløp det er snakk om, så bør man redusere stresset minst mulig. Da unngår man forvirringer, og det blir mest ryddig. Støtter budfrister på minimum 1 time, slik at man er sikret at man er tilgjengelig for å få med seg alt.

Godt forslag med en fast minimumsfrist etter hvert bud, da vet alle hva en skal forholde seg til.

Tidsfristen bør vere minimum en time. Stressende situasjon for både kjøper og selger, og boligkjøp/salg bør ha rammer som kan redusere stresset litt.

En god ide, fordi det sikrer bedre kvalitet på budprosessen, og at en unngår bud med svært kort tidsfrist. Det burde være minimum 1 times budfrist.

Da dette er en stor investering for alle parter, bør man få tid nok til å få tenkt seg nøye om. Budene bør minimum få stå i minst én time, gjerne to. Man skal ikke forhaste seg når det er snakk om sås Tore beløp. Da vil alle parter ha mulighet til å fordøye budene, og man slipper p ha en skyhøy puls hele budrunden.

Det kan være greit å dra ned tempoet litt i en ev. opphetet budrunde, samtidig må ikke en budrunde med flere involverte dra ut i det uendelige. 30 minutter bør vare tilstrekkelig til å ivareta alles behov.

Setter klare rammer for prosessen og alle vet hele tiden hva de har å forholde seg til. Dette gjør at selve budrunden kan virke mindre stressende og unngår noen dårlige avgjørelser. En frist bør være på 30 min.

Skjønner tanken med at et bud skal stå lenger for ikke å drive prisen opp siden man da lenger kan vurdere om man skal by mer eller ikke selv om megleren da også har mer tid til å mase. Selv om et bud har en frist på to timer kan andre byr over innen de timene, sånn at man ikke har noen innflytelse på hvor lenge ens eget bud står.

Er enig med Kristin at lengre frister gir megleren mer tid til å mase. Dette driver prisene opp i tillegg til at man binder seg til en budrunde selv om man er kanskje interessert i to boliger.

Dersom kjøper vurderer flere boliger på nesten samme tidspunkt og det blir budrunder samtidig er det viktig at budrunder ikke tar for lang tid slik at en budrunde (som endre med at kunden ikke fikk boligen) ikke ødelegger for andre kjøp.

Megler får bedre tid til å mase, og det fører til unødvendig mas på kjøpere som likevel ikke er så interesserte.

Regler som gjelder likt for alle gjør prosessen meir rettferdig, og enklere å handtere. Det siste gjelder spesielt dei som er uerfarne med boligkjøp, kanskje unge og fyrstegangskjøparar. Som kjøper ynskje rein sjølvsagt å få avklart saka så fort som råd, men fordi det ofte er uforutsigbart korleis budrunda utvikler seg syns eg det kan unødig stressete. Som selger er ein vanligvis førebudd på at det kan ta nokre dagar, så der ser eg ikkje at det skulle føre til stor ulempe.

Jeg synes derimot at spørsmålet om hensikt forsatt er viktig å vurdere og dermed stille spørmål om man har vurdert om vi heller skal ta i bruke "fallende bud" eller lukkede bud med "andre pris". En endring i auksjonstype vil gi helt andre utfordringer så klart men igjen, her spørs det på hva man ønsker å få ut av auksjonene (budrunden som man kaller det). Food for thought :)

Selv om jeg synes det er andre "større" hensyn man burde ta i en slik vurdering, så anser jeg det som nødvendig å gi andre budgivere tid til å komme med et motbud. Det vil si at vi opprettholder de generelle forventingene/premissene for auksjonstypen "stigende bud" og 1 time tilater man budgivere også tid til møter, dialog med bank/ektefelle/samboer/forelder, osv.

Dette er et "stor" spørsmål. Man burde begynne med hva hensikten er for å innføre reglene. Trumfer argumentet "bedre tid til å prate med budgivere" og "selger får tenke seg om" over alle andre hensyn? Vi har en likvid boligmarked som er veldig bra og burde støttes mer. Det er også slik at dersom man allerede har bolig så er det viktig at boligprisene stiger (ellers kan man plutselig ha mer gjeld i boligen enn du kan selge den for). Hva med risikoen for at budgivere faller fra pga. lang prosess ?

Korte frister gir kun stress og uro. .jeg synes at et bud må stå minst en time.

Ett bud burde stå i 2 timer. Mener det går litt for fort i svingene når det handles bolig. Det er det aller dyreste vi kjøper og her bør det være tidsbegrensninger.

Jeg syns det bør være minimum 2 timers tidsfrist. Da har selger bedre tid til å vente og se om noen byr over, og ev. vurdere om man bør si nei til budet. For kjøperne er det ikke så viktig, de kan jo by over et inngitt bud med en gang.

Det er viktig at selger får litt tid pga. at han kan være utilgjengelig eller at megler er opptatt. God ordning for at selger skal få høy pris.

Det bør absolutt være en regel for hvor lenge et bud skal stå i en opphetet budrunde. Megleren bør få tid til å kontakte alle budgivere, og budgiverne bør få tid og ro til å tenke over siste bud. Det kan sammenfalle at en budgiver står midt i en krevende arbeidssituasjon, som ikke tillater at man er tilgjengelig på telefon eller kan vurdere siste bud i løpet av den neste timen. Det bør tas hensyn til at seriøse budgivere ikke kan være koblet på hele tiden for å følge med. Bud bør stå i 2 timer.

Korte frister kan gagne kjøpere, hvis det blir færre som legger inn bud og prisen blir lavere, men jeg har vanskelig for å se at det kan gagne selgerne.

Det skal være opp til selgeren hvor lenge et bud skal stå. Man vet jo aldri hvor mange som kommer til å by og noen ønsker bare å selge så fort som mulig når man får minsteprisen. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning gjelder jo bare for det første bud, deretter kan kjøperen selv sette en frist og presser dermed selgeren og de andre budgivere.

Et boligkjøp med en aktiv budrunde blir i dag en hastesak. Noen drar kanskje fordel av dette, men jeg mener det med fordel kunne vært en minimumstid på f.eks. 30-60 minutter, noe jeg tror vil gjøre det mer ordnet og mindre spekulativt.

Det er en god ide og lage klarere regler for lengre tidshorrisont på budene. Folk kan lett la seg rive med og handle over evne. Boligkjøp er en stor økonomisk avgjørelse, så her trenger man tid til å ta riktige avgjørelser.

Jeg mener alle bud skal stå lenger f.eks. til kl. 16:00 første dag etter siste visning for at budgivere får bedre tid å tenke på uten å miste sjanser til å delta i andre kjøpmuligheter.

Ser at O-C argumenterer med at budrunden kan ta veldig lang tid med 1 time. Husk at du gjerne kan by høyere etter 1 minutt, men budet må stå i 1 time. Mente bare at tiden fra siste bud er 1 time.

Det vil være en fordel at man ikke tillater bud som står i mindre enn en halvtime. Det vil være en fordel med tanke på at flest mulig skal få mulighet til å ta stilling til om de fortsatt skal delta i budrunden.

Ja Jan Egil, det har du selvsagt rett i :-) Var jeg som tenkte litt feil der. Da er det helt i orden for meg at budfristen kan settes til minimum en time. Det er viktig å ha nok tid på store avgjørelser.

Enig i at det bør være regler for hvor lenge budene står. Det blir mer en konkurranse om hvem som klarer å utnytte reglene best enn hvem som vil betale mest.

Enig med Jonas, budrunden blir mer stressende for både kjøper, selger og megler med for kort frist.

Enig med Nicolai at prisen blir mer riktig med lengre tid på budene.

Det burde vært på plass allerede. Kort budfrist kan bidra til dårligere kjøp, ufordelaktig pris, og at stresset/emosjonene ved en slik handel kan komme i veien for en ordentlig prossess.

Jeg er enig i at det er nyttig med lengre frister. De fleste som byr gjør dette i løpet av sin egen arbeidstid, og har ikke alltid like store muligheter til å følge budrunden. Hvis dette skal være aktuelt mener jeg imidlertid at fristen bør være på noe mer enn en time.

Ja! Det er ingenting som er mer irriterende både for selger og andre kjøpere enn korte tidsfrister! Om du ikke har mulighet til å følge budrunden minutt for minutt kan du fort bli taper om det kommer inn ett bud med kort tidsfrist. Selger får også dårligere tid på seg til å bestemme seg og tar gjerne en forhastet beslutning. Sett gjerne en minimumsgrense på 2 timer!

Jeg syns det bør være en minimumsfrist for hvor lenge ett bud er gyldig og jeg ser for meg at 20 minutter er passe tid. Hvis minimumstiden er for lang så vil det føre til at budrunder med flere / mange budgivere kan strekke seg langt ut i tid. Mange har jo mulighet til å følge budrundene via for eksempel SMS og da bør 20 minutter være lang nok tid.

Jeg støtter dette og er enig i det Nicolai skriver. Jeg vet ikke om det ofte gjøres feil fra meglers side grunnet stressende budrunde, men en fast frist burde i så fall få ned antall feil. Jeg vet ikke hvor lenge et bud bør stå. Jeg ser for meg minst 30 minutter.

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information